Statut

Statut stowarzyszenia

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.     Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE NOWA INICJATYWA” i w dalszej treści zwane jest Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2.     Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą i posiada osobowość prawną.

 

§ 3.     Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jego władz jest miasto Czechowice-Dziedzice.

 

§ 4.     1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

          2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych            w odrębnych przepisach. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. O podjęciu działalności gospodarczej i rodzaju tej działalności decyduje uchwałą Walne Zebranie.

 

§ 5.     Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 6.     Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 7.      Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw dla rozwoju wspólnoty terytorialnej,
a w szczególności w dziedzinach:

 • integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz propagowania wiedzy o Unii Europejskiej,
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 • rzetelnego informowania mieszkańców o problemach komunalnych oraz sposobach sprawowania władzy w naszych samorządach,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • lokalnego transportu zbiorowego oraz utrzymania i rozwoju układu komunikacyjnego,
 • ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • rozwoju przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich firm,     
 • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • utrzymania urządzeń sanitarnych, czystości i porządku,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz oraz
 • zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków komunalnych.

 

§ 8.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Organizowanie konferencji, prelekcji i kursów.
 • Organizowanie konkursów, wystaw, imprez kulturalnych i sportowych.
 • Współpracę z instytucjami i organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 • Działalność wydawniczą.
 • Opracowywanie koncepcji i kierunków rozwoju gmin wchodzących w skład regionu i ich promocję.
 • Działalność popularyzatorską i reklamową oraz upowszechnianie celów i osiągnięć Stowarzyszenia.
 • Inspirację i popieranie działalności społecznej związanej z celami Stowarzyszenia.
 • Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej oraz oświatowej służącej zacieśnianiu więzi mieszkańców.
 • Utrzymywanie i rozwój współpracy z lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz  regionu.
 • Kultywowanie tradycji i historii regionu.
 • Prowadzenie działalności turystyczno – rekreacyjnej.
 • Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych.
 • Prowadzenie działalności charytatywnej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.      1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje społeczne oraz instytucje, które uznają cele Stowarzyszenia i przyjmą obowiązki udziału w ich realizacji.

            2. Osoby prawne, organizacje społeczne oraz instytucje mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

§ 10.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków założycieli,
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 

§ 11.    Osoby, które założyły Stowarzyszenie i uchwaliły Statut, stają się członkami założycielami Stowarzyszenia, posiadającymi uprawnienia członków zwyczajnych.

§ 12.   1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i  nie pozbawiony praw publicznych, a także cudzoziemiec, akceptujący postanowienia Statutu oraz cele Stowarzyszenia, po wpłaceniu wpisowego i składki członkowskiej. Warunkiem wpisu na listę członków zwyczajnych jest zgłoszenie pisemnej deklaracji i podjęcie uchwały o przyjęciu członka zwyczajnego przez Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Koła.

           2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i zobowiązała się współpracować ze Stowarzyszeniem. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącej przyjęcia kandydata na członka wspierającego, przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Osoba prawna lub organizacja działa
w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

            3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, osobom fizycznym, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich i wpisowego. Przysługują im wszystkie prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyłączeniem prawa wyborczego.

§ 13.    1. Członek zwyczajny ma prawo :

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszać wnioski, propozycje i uwagi w zakresie działania Stowarzyszenia określonego Statutem,
 • brać udział w działalności i wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz korzystać z urządzeń, usług, imprez i innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.

2. Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:

 • Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
 • Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 • Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 • Regularnie opłacać miesięczne składki członkowskie. O wysokości składek i osobach zobowiązanych do ich uiszczenia decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 14.    1. Członkowie wspierający są uprawnieni do udziału w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym i korzystania z infrastruktury stowarzyszenia. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

            2. Członek wspierający ma obowiązek:

 • regularnie opłacać zadeklarowane świadczenia finansowe i materialne,
 • udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego celów statutowych.

 

§ 15.    Członkiem Stowarzyszenia przestaje się być przez :

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie  Zarządowi Stowarzyszenia lub Koła,
 • skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres  pół roku,
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu lub
  na wniosek Zarządu Koła, za prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem oraz
  za nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia,
 • utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę praw publicznych,
 • śmierć członka, a w przypadku osoby prawnej – jej likwidację,
 • likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 16.    O skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia  Zarząd zawiadamia  go na piśmie, w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Członkowi skreślonemu przez Zarząd  służy prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie, prawa członka odwołującego się, ulegają zawieszeniu.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17.    Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków (Przedstawicieli) Stowarzyszenia.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Rozdział V

Wybory władz

 

§ 18. 1.      Wybory do władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonywane są w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Na wniosek członka, poparty większością 2/3 obecnych, głosowanie odbywa się tajnie. Odwołanie członka Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

           2.   W pierwszej kolejności, Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa Stowarzyszenia. Dla ważności wyboru w pierwszej turze niezbędne jest uzyskanie liczby głosów większej niż połowa głosów biorących udział w głosowaniu. Jeżeli pierwsza tura głosowania nie dała rozstrzygnięcia, dwóch kandydatów z największą liczbą głosów – lub wszyscy z równa największą ilością – biorą udział w drugiej i następnych turach; wybranym zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.

3. Do wyboru pozostałych członków Władz Stowarzyszenia wymagana jest zwykła większość oddanych głosów. Jeżeli pierwsza tura głosowania nie dała rozstrzygnięcia, dwóch kandydatów z największą liczba głosów – lub wszyscy z równa największą ilością – biorą udział w drugiej i następnych turach; wybranym zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów. 

 

          4. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata od Walnego Zebrania, na którym organy te zostały wybrane.

 

Rozdział VI

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

 

§ 19.    1)  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

a)  Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

b)  Walne Zebranie zwyczajne, jest zwoływane raz do roku przez Zarząd  Stowarzyszenia, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.

c)  Nadzwyczajne Walne Zebranie, jest zwoływane:

 •  
  • na podstawie uchwały Zarządu,
  • na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 10 % liczby członków zwyczajnych.

2)  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd
w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały albo otrzymania żądania lub wniosku.

3)  Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, winni swój pisemny wniosek uzasadnić i określić jakie sprawy mają być przedmiotem obrad.

4)  Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd, o czym powiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 20.    1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć, gdy obecnych jest co najmniej połowa, uprawnionych do uczestnictwa członków, którym przysługuje prawo głosu.

2. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie odracza się o 15 minut. Porządek obrad Walnego Zebrania w drugim terminie nie ulega zmianie, zaś uchwały podejmowane w tym składzie są ważne, niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków.

3. Drugi termin nie dotyczy uchwał w sprawach: rozwiązania stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku oraz zmiany statutu.

4. W Walnym Zebraniu uczestniczą z prawem głosu:

a)  członkowie zwyczajni,

b)  członkowie wspierający, osobiście lub przez przedstawiciela, bez prawa głosowania, (§ 14, pkt. 1),

c)  członkowie honorowi.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że w niniejszym statucie zastrzeżono większość kwalifikowaną lub ustawa stanowi odmiennie.   

 

§ 21.    1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)  uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

b)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i Zarządu,

c)  uchwalanie statutu i jego zmian,

d)  wybór władz Stowarzyszenia,

e)  nadawanie godności członka honorowego,

f)   udzielanie (lub nie udzielanie) absolutorium Zarządowi,

g)      uchwalanie wpisowego i składek członkowskich,

h)      podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 1. Głosowanie jest jawne, chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 

Rozdział VII

Walne Zebranie Przedstawicieli

 

§ 22.    1. Gdy liczebność członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków, przekształca się w Walne Zebranie Przedstawicieli; w następującym trybie:

– jeden przedstawiciel, przypada na każdą rozpoczętą piątkę członków zwyczajnych,

– wyboru przedstawicieli dokonują Koła.

            2. Zarząd Stowarzyszenia może, pomimo przekroczenia limitu określonego w pkt. 1, zwoływać konsekwentnie Walne Zebrania Członków.

 

Rozdział VIII

Zarząd

 

§ 23.    1. Zarząd jest najwyższym organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

            2.  Zarząd składa się z 5 do 11 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza oraz może uchwalić regulamin swojej pracy.  

            3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie do 1/3 składu z wyborów. Dokooptowany członek Zarządu musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie.

            4.  Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności,  Wiceprezes.

 

 

§ 24.   1. Do składania oświadczeń woli, w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu z tym, że jednym z nich musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

           2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 25.    1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, a ich przebieg powinien być udokumentowany pisemnym protokołem.

            2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

 

§ 26.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
1/2 jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 27.    Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych
w Statucie innym organom Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Podejmowanie przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Ustalanie zasad gospodarki finansowej.
 5. Podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Zarządzanie mieniem i funduszami Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie współpracy z władzami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
 8. Zatwierdzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia, własnych regulaminów pracy, instrukcji i schematów organizacyjnych.
 9. Powoływanie zespołów problemowych, jako organów doradczych Zarządu.
 10. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
 11. Przyjmowanie, skreślanie i wnioskowanie o wykluczenie członka.
 12. Wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
 13. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu.
 14. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 15. Czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez członków Stowarzyszenia.

p)     Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie kół.

 

§ 28.    Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

Rozdział IX

Komisja Rewizyjna

 

§ 29.   1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę, oraz uchwala regulamin swojej pracy.

3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu jednego nowego członka
w miejsce ustępującego. Warunkiem ważności dokonanego dokooptowania jest zatwierdzenie kandydatury na najbliższym Walnym Zebraniu.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu,
z głosem doradczym.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, ale przynajmniej raz w roku.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a przy obecności tylko dwóch członków, jednogłośnie.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

–    Pełnić żadnych innych funkcji w Stowarzyszeniu.

–    Pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

–    Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

–    Otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przewidują to szczegółowe przepisy.

 

§ 30.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu wraz z wnioskami
  o udzielenie (lub nie udzielenie) Zarządowi absolutorium.

 

Rozdział X

Jednostki podstawowe

 

§ 31. 1. Podstawowymi jednostkami Stowarzyszenia są Koła.

         2. Koło tworzy, co najmniej 5 członków zwyczajnych.

3. Zarząd stowarzyszenia wydaje zgodę na utworzenie koła, na wniosek grupy założycielskiej w liczbie min. 5 osób.

4. Członkowie Koła realizują cele statutowe Stowarzyszenia i przyjmują własne plany pracy.

5. Dopuszcza się istnienie więcej niż jednego Koła w gminie.

6. Członkowie Koła wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę, którzy reprezentują koło przed Zarządem Stowarzyszenia.

7. Kadencyjność Przewodniczącego i Zastępcy jest tożsama z kadencyjnością Zarządu Stowarzyszenia.

8. Uchwały Koła podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności minimum połowy składu osobowego koła.

9. Koło nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić samodzielnej gospodarki finansowej.

10. Zarząd Stowarzyszenia ustala zakres pełnomocnictwa finansowego dla poszczególnych kół, na ich wniosek.

 

Rozdział XI

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32.   1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe
i środki finansowe.

2. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się:

–    kwoty wpisowego i składek członkowskich.

–    wpływy z prowadzonej, statutowej działalności gospodarczej i zbiórek  publicznych.

–    darowizny, spadki, legaty i dotacje.

3. Zabrania się :

a) udzielania pożyczek  lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jego członków , członków organów Stowarzyszenia oraz pracowników w nim zatrudnionych.  Powyższy zakaz dotyczy także osób z którymi członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim ,w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli (osoby bliskie),

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia  na rzecz członków, członków  organów Stowarzyszenia  oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

c) wykorzystywania majątku na rzecz  członków, członków organów  oraz ich osób bliskich  w innym celu niż to wynika z postanowień niniejszego statutu.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 33.    1. Majątkiem Stowarzyszenia rozporządza Zarząd.

2. Stowarzyszenie prowadzi księgowość w zakresie niezbędnym do ujawnienia jego majątku i zobowiązań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.  Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się
31 grudnia 2008 roku.

 

Rozdział XII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 34.   1. Uchwalenie zmian Statutu, wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków (Przedstawicieli) Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków (Przedstawicieli)  Stowarzyszenia, podjętej większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania. 

3.  W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków (Przedstawicieli) Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu jego majątku i powołuje komisję likwidacyjną.

 

§ 35.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

Niniejszy statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w Czechowicach-Dziedzicach,

w dniu 12 marca 2012 roku.